Mộ có lối đi rộng rãi  giúp thân nhân dễ dàng thăm viếng và tổ chức các lễ giỗ, cúng.

Diện tích đa dạng:

  • 3,4m x 2,75m (9,35m2);
  • 4m x 3,5m (14m2);
  • 4m x 5m (20m2).