Kim tĩnh được xây dựng kiên cố để đảm bảo tính trường tồn.

Diện tích đa dạng từ:

  • 1,7m x 2,75m (4,675m2);
  • 2m x 3,5m (7m2);
  • 2m x 5m (10m2).