Diện tích khu mộ đa dạng:

  • 7,5m x 8,4m (63m2);
  • 7,3m x9,05m (66m2);
  • 8,1m x 8,4m (68m2);
  • 8,8m x 10m (88m2);
  • 9m x 10m (90m2);
  • 10m x 10m (100m2).

Tường vây được xây dựng bằng đá khối cao 0,6m.